ارتش سوریه و حزب الله،یک روستای «القلمون» را از شبه نظامیان پاکسازی کردند