مکانی در سراب زارم بروجرد برای نگهداری متکدیان اختصاص یافت