نماینده ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری انتخاب شد