واقعه سقوط از بزرگراه همت خودکشي نبود/ مرد 35 ساله بيماري صرع داشت