همایش استان بدون بی سواد در سیستان و بلوچستان برگزار می شود