همایش بزرگ شعر و موسیقی با حضور بزرگان عرصه شعر و هنر