توصیه های نیویورک تایمز به اوباما: به رهبران عرب امتیاز زیادی نده