تهیه فیلم و عکس از دختران جوان برای رسیدن به پول/ زندان در انتظار مجرم شیراز