باران کوثری: «علیمردانی» برای واگذاری نقش به من، جسارت کرد