قله شاهانکوه فریدونشهر قابلیت برگزاری مسابقات بین المللی اسکی را دارد