بیشتر از محدودیت های مالی محدویت های اداری و فرهنگی مانع جذب سرمایه در استان است