لزوم تهیه پروتکل فنی با امارات در بخش محصولات کشاورزی