غیاثی سرپرست تیم‌های ملی شد، مهاجر شجاعی مشاور اجرایی