نقطه قوتم اعتمــاد به نفســم بود/ برای کسب تجــربه به چین رفتم