آمادگی خوبی در مدیریت بحران و امدادگران دشتی حکمفرماست