پیش‏ بینی ذخیره 10 هزار نمونه خون بند ناف در سال جاری