یوفا 10 باشگاه را به علت نقض قوانین بازی جوانمردانه مالی مجازات کرد