معاون سازمان میراث فرهنگی: هنرمندان با مشکل بازار کار مواجه هستند