اتوبوس های هواداران تبریزی به تهران رسید/ شروع کری خوانی در اطراف آزادی