یک نفر خبرگزاری رسمی دولت را جمع کند/ بی تدبیری در گروه رسانه ای دولت