اتفاق بسیار خوشایند برای آندو در آستانه بازی با استقلال