پلیس مهربان آرزوی این پسر را قبل از مرگ برآورده کرد