رئیس دانشگاه امیرکبیر محکومیتش را تکذیب میکند+متن حکم دیوان