بیش از یکصد عضو گروه طالبان در افغانستان کشته شدند