بیش از 12 هزار خانوار مددجو از بیمه های اجتماعی بهره مند هستند