نگارخانه شهري علاوه بر لذت بصري بر اطلاعات شهروندان مي افزايد