جنتی:بهترین راه کنترل افکار عمومی همراهی با آن است نه مقابله با آن