ابهام‌ در «تخلفات استعلامی وزارت اطلاعات»‌ یک طرح را متوقف گذاشت