نخستین جشنواره «شعر اردیبهشت» در زنجان به کار خود پایان داد