بخشنامه دانشگاه آزاد در جهت تکمیل کتاب خاطرات هاشمی‌ است