امیدوارم پنجاه میلیون نفر در انتخابات مجلس شرکت کنند!