اتحادیه اروپا به منتقدان طرح توسعه شهرک سازی در بیت المقدس پیوست