دیدگاه مرحوم آیینه وند از هر گونه افراط و تفریط به دور بود