راه اندازی نمایشگاه دایمی صنایع دستی لرستان نیازمند سه میلیارد ریال اعتباراست