کارواخال:برای غلبه بر یووه حمایت هواداران رئال را نیاز داریم