دیدار رئیس جمهور با خانواده شهیدان مهدی، حمید و مجید فاضل بجستانی