رها کردن بحث‌های کهنه حمایتی در صنعت نشر و چنگ زدن به ریسمان فرهنگ‌سازی