تسویه حساب کارفرما با ۱۵۰ کارگر اعتصابی قطار شهری اهواز/ تصویر