وزیر فرهنگ: نمی‌توانیم با کل فناوری‌های نوین مقابله کنیم