تاکید بر ایجاد زرادخانه تسلیحاتی برای شورای همکاری خلیج فارس و توافق فراگیر با ایران