خرید بیش ازشش هزار تن گندم از مناطق گرمسیری استان کرمانشاه