بیش از ۱۹۰ هزار تراکنش تا چهارمین روز نمایشگاه کتاب