خواب گران حفاران نفتی آمریکا با کاهش قیمت نفت/در 5 ما گذشته تنها یک دکل نفتی به فعالیت برگشت