تعیین تکلیف وضعیت دفن در قبور هنرمندان در جلسه مشترک