نمایشگاه دستاوردهای روابط عمومی در نمایشگاه دائمی مجلس افتتاح شد