سمپوزیوم «صیانت فرهنگی در استفاده از فناوری اطلاعات»برگزار می‌شود