نشانه‌گیری دشمن به سوی چادر سیاهت/بگذار تیرهایش به سنگ بخورد