نیمه شعبان، همدان میزبان محمود احمدی نژاد خواهد بود