ارائه اعتبار بیشتر به پژوهشگرانی که به تعهدات خود عمل کنند