هر سال 440 هزار فرصت فرزند آوری در کشور از دست می رود/میزان باروری کلی در کشور 108 است